Příspěvek na péči o seniora

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné člověka při zvládání základních životních potřeb. Mezi potřebné patří i senioři s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Kdo se o sebe nedokáže postarat sám, může z poskytnutého příspěvku hradit pomoc, kterou mu na základě jeho rozhodnutí poskytuje:

 • blízký člověk,
 • asistent sociální péče,
 • registrovaný poskytovatel sociálních služeb,
 • speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Příspěvek na péči můžete použít také k uhrazení nákladů za ambulantní nebo pobytovou odlehčovací sociální službu.

Žadatelé o příspěvek na péči se musí podrobit sociálnímu šetření. Nutné je také vyšetření zdravotního stavu. Zákon vymezuje čtyři stupně závislosti na pomoci druhého člověka. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat konkrétní úkony. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti.

Na jakém úřadě o příspěvek na péči zažádat

O příspěvek na péči o seniora můžete požádat na příslušném Úřadu práce, který řeší i veškeré další příspěvky. Stačí vyplnit formulář Žádost o příspěvek na péči, jejíž nedílnou součástí je i Oznámení o poskytovateli pomoci. Po jeho předložení je zahájeno říízení o přiznání příspěvku na péči. Formulář týkající se poskytovatele pomoci musí být podán současně se žádostí o příspěvek na péči, případně kdykoli se změní poskytovatel služby.

Vyplněná žádost se předkládá na úřadu práce. Vždy žádá ten, kdo potřebuje pomoc. Žadatelem tedy může být člověk trpící Alzheimerovou chorobou nebo rodinný pečující, který jím k tomu byl zplnomocněn. Pečujícímu v tomto případě postačí jednoduchá plná moc, která nemusí být úředně ověřená, to znamená plná moc volnou formou.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči má každý člověk starší jednoho roku, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiného člověka při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Stupeň závislosti se stanovuje na základě počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Hodnotí se:

 • mobilita a orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena a výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Z důvodu neschopnosti zvládat konkrétní životní potřeby pak žadatel potřebuje pomoc a podporu například při

 • podávání jídla a pití,
 • oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • přesunu na lůžko nebo vozík,
 • osobní hygieně,
 • přípravě jídla a pití,
 • zajištění chodu domácnosti, pomoc s údržbou a úklidem domácnosti,
 • nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • vyřizování běžných záležitostí a doprovázení na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let od července 2019 činí za jeden kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u lidí, kteří využívají pobytové sociální služby,
 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u těch, kteří nevyužívají pobytové sociální služby
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u lidí, kteří využívají pobytové sociální služby,
 • 19 200 Kč jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u těch, kteří nevyužívají pobytové sociální služby

Příspěvek na péči může být zvýšen o 2 000 Kč měsíčně, jestliže je příjem rodiny nižší než dvojnásobek částky životního minima. V roce 2021 dvojnásobek částky životního minima u dospělého jednotlivce činí 7.720 Kč.

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Formuláře Žádosti o příspěvek na péči jsou v tištěné podobě k dispozici také na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Sociální šetření

Sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce provádí před rozhodnutím o přiznání příspěvku sociální šetření, které zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v jeho přirozeném sociálním prostředí. Poté Úrad práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Vyšetření posuzujícího lékaře

V posudkové praxi je základním podkladem nález všeobecného praktického lékaře, u kterého je posuzovaná osoba registrována. Tento lékař v návaznosti na požadavek okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vyhotovuje lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení. S vyplněným tiskopisem získává OSSZ obvykle také další lékařské zprávy obsahující většinou i výsledky funkčních vyšetření žadatele o příspěvek na péči. Pokud takto doložená dokumentace není úplná a neobsahuje potřebné údaje o zdravotním stavu posuzované osoby, OSSZ žádá praktického lékaře o její doplnění.

Formulář k vyplnění zasílá OSSZ přímo praktickému lékaři. Můžete přinést zvací dopis, který obdržel žadatel. Někteří lékaři v případě pohybových obtíží nebo špatného zdravotního stavu zajistí dopravu sanitním vozem, nebo vyšetření lékařem během návštěvy u vás doma.

Přiznání příspěvku na péči

Při posuzování stupně závislosti osoby a přiznání konkrétní výše příspěvku na péči vychází OSSZ ze zdravotního stavu žadatele doloženého nálezem, který dodal poskytovatel zdravotních služeb, dále z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb žadatele, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření nebo z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.


Na základě komplexního posudku od OSSZ vydá Úřad práce rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

V případě syndromu demence se stupeň závislosti poměrně rychle zvyšuje. Tento tiskopis MPSV slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči se zvýšuje o částku 2 000 Kč měsíčně, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu. Žádost o Zvýšení příspěvku na péči je na webových stránkách MPSV.

Povinnosti účastníků řízení

Účastníci řízení jsou povinni:

 • podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci,
 • V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

Upozornění

Výše uvedené informace popisují podmínky pro poskytnutí příspěvku na péči o seniora zjednodušené. Úplné informace najdete v příslušných právních předpisech. Případné dotazy k vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě vašeho bydliště.