Pobytová odlehčovací služba pro seniory s Alzheimerovou nemocí

Centrum Seňorina je zařízení rodinného typu, které poskytuje pobytovou odlehčovací službu a péči lidem s Alzheimerovou chorobou, vaskulární nebo stařeckou demencí.

Služba zahrnuje ubytování, stravu, celodenní péči a bohatý aktivizační program. V péči o seniory se syndromem demence uplatňujeme Montessori přístup. U klientů se zaměřujeme na jejich silné stránky, nikoliv na diagnózu.

Hledáme, kde mají největší potenciál a pracujeme na tom, aby neztráceli pocit vlastní hodnoty a sounáležitosti s komunitou. Snažíme se, aby zůstávali co nejdéle nezávislí na péči druhých a daří se nám to.

Klienti se od nás vracejí v lepší psychické i fyzické kondici. Doma pak najdou odpočatého rodinného pečujícího.

Délka trvání pobytu

Odlehčovací sociální služby jsou určeny lidem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícímu nezbytný odpočinek. Proto se jedná o krátkodobější pobyty. Smlouvu o poskytování Odlehčovací služby je možné uzavřít maximálně na dobu tří měsíců.

Jinak o tom, jak často nebo na jak dlouhou dobu bude odlehčovací službu využívat, rozhoduje pečující. Závisí to na jeho aktuálních potřebách a zdravotním stavu. Pobytovou odlehčovací službu může využívat opakovaně, pravidelně nebo nepravidelně. K dispozici mu je 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Centrum Seňorina poskytuje sociální odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon vymezuje okruh lidí, kterým jsou sociální služby určeny a podmínky jejich poskytování. 

Dokumenty pro přijetí

Abychom mohli vašeho blízkého přijmout do Centra Seňorina, potřebujeme vyplněnou Žádost o poskytování odlehčovací služby a písemné Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, které je nezbytné předložit nejpozději jeden pracovní den před přijetím do zařízení. Bez vyjádření lékaře nemůžeme žadatele přijmout.

Sociální pracovnice podá každému zájemci detailnější informace o pobytové odlehčovací službě Centrum Seňorina, zda je pro něj vhodná a jak bude pobyt probíhat. Pokud pro něj požadovaná služba vhodná není, zkusí mu doporučit lepší řešení jeho situace pomocí jiných služeb.

Při nástupu musí mít klient s sebou občanský průkaz, zdravotní průkaz pojištěnce, užívané léky, rozpis užívání léků. Po příchodu je třeba, vyplnit dotazník a podepsat dokumenty, což trvá zhruba 30 minut. Oblečení, hygienické pomůcky, inkontinenční pomůcky (pokud je používá) a osobní věci klienta je nutné uklidit do přidělené skříně.

Sociální pracovnice si převezme léky, nalékované lékovky a seznam věcí klienta. Léky, vitamíny ani sladkosti nikdy nenecháváme v. Každý má k dispozici lednici, blízkému tedy můžete nosit jídlo, ale jen v přiměřeném množství, které je schopen zkonzumovat.

Klienty pobytové sociální odlehčovací služby jsou lidé se sníženu soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Při poskytování služby jsou zohledněny jak potřeby nemocného, tak potřeby domácího pečujícího.

Poskytované služby

V rámci pobytové odlehčovací služby klientům poskytujeme:

Příspěvek na péči

K uhrazení nákladů za pobytovou odlehčovací sociální službu můžete použít příspěvek na péči. Žadatelé o příspěvek na péči se musí podrobit sociálnímu šetření. Nutné je také vyšetření zdravotního stavu. Zmíněný zákon vymezuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Při posuzování péče o vlastní osobu se hodnotí schopnost zvládat konkrétní úkony. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti.

Další dokumenty ke stažení pro zájemce o pobytovou službu v Centru Seňorina

Poskytujeme také ambulantní odlehčovací službu pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence v centru Prahy. Najdete nás Na Poříčí 36, Praha 1.

Mohlo by vás zajímat