Díky daru Nadace O2 jsou naše pečovatelky zas o něco vzdělanější

Díky štědrosti Nadace O2 si pečovatelky Centra Seňorina rozšířily znalosti a dovednosti potřebné k vedení aktivizačních a terapeutických činností. Finanční dar ve výši 55.400 Kč pokryl náklady na tři osmihodinové kurzy: arteterapie, muzikoterapie a Montessori v péči o seniory s demencí. Vzdělávací akce vyšly na 47.200 Kč a za zbylých 8.200 Kč jsme nakoupili pomůcky, bez kterých se aktivizace klientů Centra Seňorina neobejdou.

Kurz arteterapie

Kurz Arteterapie v sociálních službách vedla Mgr. Veronika Lejcarová, vystudovaná psycholožka, arteterapeutka a speciální pedagožka. Její kurz má akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Arteterapie umožňuje pečovatelkám a aktivizačním pracovnicím lépe poznat klienty a naučit se vnímat jejich přání a potřeby.

Během kurzu se učily vnímat symboliku v každém výtvarném projevu, poslechly si, jak z výtvoru vyčíst podstatné informace a jakým způsobem si o něm se seniorem povídat tak, aby to mělo terapeutický efekt.

Na školení nechybělo ani zkoušení různých technik tvorby a rozebírání zajímavých příkladů z praxe.

Klientům Centra Seňorina tvůrčí činnost umožňuje vyjádřit to, co už slovy vyjádřit nedokáží, a pomáhá jim zbavit se napětí a úzkosti.

Kurz muzikoterapie

Kurz muzikoterapie byl pod taktovkou Jiřího Hampla a Ivany Guzkové z Vlny Bytí. V první části workshopu pečovatelky pozorovaly, jak dvojice vede muzikoterapeutickou aktivizaci s klienty Centra Seňorina. Do jejího průběhu se také mohly zapojit. Naučily se, jak na

  • uvítací píseň 
  • zapojení klientů do zpěvu lidových písní, 
  • navazování očního kontaktu, dotyky,
  • improvizace (písně na přání)
  • rozdání hudebních nástrojů a gradaci,
  • relaxaci a ztišení za pomoci dalších speciálních nástrojů,
  • píseň na rozloučenou. 

Po obědě pečovatelky a aktivizační pracovnice vymyslely svou vlastní muzukoterapeutickou aktivizaci a tu pak realizovaly společně s klienty. 

Na závěr muzikoterapeuti darovali Centru Seňorina hudební nástroje v hodnotě 18.000 Kč. Pořídili je z výnosu sbírky, kterou za tím účelem uspořádali.

Kurz Montessori v péči o seniory s demencí

Třetí v pořadí byl akreditovaný kurz Montessori v péči o seniory s demencí, který vedla Mgr. Jana Navarová. Pečovatelky a aktivizační pracovnice pod vedením lektorky aplikovaly Montessori principy na všechny běžné i aktivizační činnosti v Centru Seňorina. Učily se:

  • jak během péče pracovat s potřebami, schopnostmi a  zájmy lidí s demencí, 
  • jak pro ně vytvořit odpovídající podporující prostředí, 
  • do jakých činností je zapojovat, aby byly smysluplné a na úrovni, na kterou stačí. 

Ukázaly si Montessori pomůcky a naučily se je správně používat. Součástí kurzu byl také sebezkušenostní výcvik, který měl vést k sebepoznání nezbytnému k pochopení druhých.

Mohlo by vás zajímat