Ambulantní odlehčovací služba pro seniory s Alzheimerovou nemocí

Centrum Seňorina je zařízení rodinného typu, které poskytuje ambulantní odlehčovací službu a péči lidem s Alzheimerovou chorobou, vaskulární nebo stařeckou demencí. Najdete nás Na Poříčí 36, Praha 1.

Služba zahrnuje ubytování, stravu, celodenní péči a bohatý aktivizační program. V péči o seniory se syndromem demence uplatňujeme Montessori přístup. Aktivizační a terapeutické činnosti slouží k nácviku a udržení motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. U klientů se zaměřujeme na jejich silné stránky, nikoliv na diagnózu.

Klienta doprovází do zařízení sociálních služeb rodinný pečující. Součástí ambulantní služby není ubytování a je vhodná pro klienty, kteří dokáží opustit domov. O klienty pečujeme individuálně i v kolektivu pod odborným dohledem. Odvoz do zařízení a domů zajišťuje rodina klienta.

Klientům poskytujeme pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů, jako je:

  • podávání jídla a pití, 
  • oblékání a svlékání, 
  • přesunu na lůžko nebo vozík,
  • prostorové orientaci a samostatném pohybu,
  • osobní hygieně,  
  • základní péči o vlasy a nehty,
  • použití WC,
  • pomoc se začleněním do kolektivu a udržováním společenských kontaktů.

Každodenní pestrý program vede k udržení kognitivních funkcí, motoriky a duševní pohody. Klienti Centra Seňorina v Praze mají každý den kondiční cvičení a fyzioterapie, další dvě terapeutické činnosti následují během dne. Nejčastěji to je kognitivní tréninkkolektivní čtení,  ergoterapiemuzikoterapie, arteterapiecanisterapiereminiscenční terapie,  aromaterapie nebo dramaterapie.

Docházení do služby typu denního stacionáře chrání klienty před sociální izolací.

Dokumenty pro přijetí

Abychom mohli vašeho blízkého přijmout do Centra Seňorina, potřebujeme vyplněnou Žádost o poskytování odlehčovací služby a písemné Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, které je nezbytné předložit nejpozději jeden pracovní den před přijetím do zařízení. Bez vyjádření lékaře nemůžeme žadatele přijmout.

Sociální pracovnice podá každému zájemci detailnější informace o pobytové odlehčovací službě Centrum Seňorina, zda je pro něj vhodná a jak bude pobyt probíhat. Pokud pro něj požadovaná služba vhodná není, zkusí mu doporučit lepší řešení jeho situace pomocí jiných služeb.

Při nástupu musí mít klient s sebou občanský průkaz, zdravotní průkaz pojištěnce, užívané léky, rozpis užívání léků. Po příchodu je třeba, vyplnit dotazník a podepsat dokumenty, což trvá zhruba 30 minut. Oblečení, hygienické pomůcky, inkontinenční pomůcky (pokud je používá) a osobní věci klienta je nutné uklidit do přidělené skříně.

Sociální pracovnice si převezme léky, nalékované lékovky a seznam věcí klienta. Léky, vitamíny ani sladkosti nikdy nenecháváme v. Každý má k dispozici lednici, blízkému tedy můžete nosit jídlo, ale jen v přiměřeném množství, které je schopen zkonzumovat.

Příspěvek na péči

K uhrazení nákladů za pobytovou odlehčovací sociální službu můžete použít příspěvek na péči. Žadatelé o příspěvek na péči se musí podrobit sociálnímu šetření. Nutné je také vyšetření zdravotního stavu. Zmíněný zákon vymezuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Při posuzování péče o vlastní osobu se hodnotí schopnost zvládat konkrétní úkony. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti.

Další dokumenty ke stažení pro zájemce o pobytovou službu v Centru Seňorina

Poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence v centru Prahy. Najdete nás Na Poříčí 36, Praha 1.

Právní předpisy upravující poskytování ambulantní odlehčovací služby

Ambulantní odlehčovací služba je druh sociální služby. Poskytuje pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o blízkého s postižením. Někdy se jí také říká úlevová nebo respitní péče. Jejím cílem je umožnit pečujícím potřebný odpočinek.

Ambulantní odlehčovací služba je legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Ze zákona je možné ji poskytnout člověku, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jinak je o něj pečováno v domácím prostředí.

V prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. je také uvedena výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb, dle času a prováděných úkonů.

Mohlo by vás zajímat