Často kladené otázky

Když do rodiny přijde nemoc, úraz nebo hendikep, vyvstane celá řada otázek. Nabízíme odpovědi na nejčastější z nich. Pokud máte jiné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Na co lze použít příspěvek na péči?

Příspěvek na péči můžete použít jen na výdaje, které souvisí se zabezpečením pomoci a podpory člověku, který je závislý na vaší péči. Může sloužit k úhradě péče, kterou zajišťuje poskytovatel specializované sociální služby nebo pokrýt výdaje rodinného pečujícího. Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a zvolené péče pro svého blízkého. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí se seniorem uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.

Kdo příspěvek na péči poskytuje?

O příspěvek na péči se žádá na Úřadu práce místně příslušném dle trvalého pobytu žadatele (odd. příspěvku na péči, sociálních služeb). Žádost se podává prostřednictvím formuláře. Pokud je příspěvek přiznán, je vyplácen Úřadem práce. Příspěvek na péči je po přiznání vyplácen od měsíce, ve kterém byla podána žádost, tedy zpětně, a celé řízení zpravidla trvá cca tři měsíce.

Jakým způsobem se posuzuje, zda mi náleží příspěvek na péči?

V rámci řízení o přiznání příspěvku na péči se posuzuje, zda je žadatel schopen samostatně naplňovat základní životní potřeby (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost), je tedy hodnocena míra jeho potřeby pomoci a závislosti na péči.

V průběhu řízení je žadatel navštíven sociálním pracovníkem z Úřadu práce a následně vyzván k návštěvě svého praktického lékaře, který vyhotovuje zprávu pro posouzení Lékařskou posudkovou službou.

Na základě zkušeností doporučujeme účast (angažovanost) někoho z blízkých žadatele, lze také využít možnost zplnomocnění.

Jaké jsou výše příspěvků?

Výše příspěvku závisí na stupni závislosti žadatele na poskytování péče.

Stupně závislosti a s tím spojená výše příspěvku na péči jsou:

a) stupeň I (lehká závislost – 880 Kč měsíčně), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není žadatel schopen zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost – 4.400 Kč měsíčně), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není žadatel schopen zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost – 8.800 Kč měsíčně), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není žadatel schopen zvládat sedm nebo osm základních životních potřeby,

d) stupni IV (úplná závislost – 13.200 Kč měsíčně), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není žadatel schopen zvládat devět nebo deset základních životních potřeb.

Mohu od svého zaměstnavatele vyžadovat úpravu pracovní doby, pokud dlouhodobě pečuji o člena rodiny?

Tento nárok je deklarován zákoníkem práce, § 241 podle kterého:

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

(3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Jak poznám, že se u blízké osoby projevuje tzv. demence?

Demence se zpočátku zpravidla projevuje stupňujícími se poruchami paměti, ztrátami věcí, zmateným chováním a v neposlední řadě konflikty s okolím. Jestliže se Váš blízký opakovaně ptá, kdy si má ohřát oběd, kam jste mu uložili nákup, a nezvedá telefon, protože ho nemůže najít, pohádal se se sousedkou, která mu určitě ukradla dopis, a dává varnou konvici na plynový sporák ve snaze vařit čaj, je nejvyšší čas se zamyslet a začít situaci řešit. Včasná diagnóza a léčba může zpomalit průběh nemoci a zároveň zabránit zbytečným nedorozuměním a negativnímu prožívání.

Co může člověk s projevy demence očekávat od lékaře specialisty?

Lékař zhodnotí osobní a rodinnou anamnézu, vyhodnotí změny kognitivních funkcí, paměti a chování pacienta během posledních měsíců či let,vyšetří kognitivní funkce pomocí testů, klinické vyšetření doplní laboratorními testy (kvůli vyloučení jiné příčiny kognitivní poruchy) a v případě jakýchkoli pochybností také zajistí vyšetření neurologické, včetně CT mozku.

Lékaři – specialisté zabývající se demencí, jsou neurolog, psychiatr a geriatr.

Lze demenci vyléčit?

Bohužel, lékařská věda nedokáže demenci doposud vyléčit. Léky mohou zmírnit projevy demence, oddálit nebo zpomalit její průběh. Léčbu je vhodné doplnit různým cvičením mozku zejména tréninky paměti a odpovídajícími společenskými aktivitami.

Jaké jsou alternativní přístupy a terapie?

Jelikož demence snižuje komplexně celkovou kvalitu života a medikací ji doposud nelze vyléčit,  jsou namístě nelékařské – psychosociální přístupy a terapie, jako jsou např. terapeutické aktivity, kognitivní tréninky, arteterapie – výtvarné tvůrčí aktivity, hudební, taneční a pohybová terapie, reminiscenční terapie, ergoterapie, basální stimulace atd.

Existuje možnost prevence demence?

Pomineme-li lékařská stanoviska, zatím není prokázáno, že by určité metody, jako je trénování mozku apod. mohly vzniku např. Alzheimerovy choroby zabránit. Některé průzkumy však poukazují na to, že by postup již započaté demence mohly zpomalit, případně zmírnit její průběh.

Není ale možné zaručit, že člověk, který se bude řídit jakýmikoliv návody, se nebezpečí demence vyhne.

Víme jistě, že nám prospěje, budeme-li vést zdravý způsob života, dodržovat správnou životosprávu, vyhýbat se všeobecně známým škodlivinám, udržovat si  fyzickou i psychickou kondici, pozitivní naladění a duševní svěžest.

Určitě pomáhá nacházet si na každý den důvody k radosti a něco, na co se můžeme těšit, neztrácet zájem a chuť poznávat nové věci, dělat něco užitečného pro sebe i pro druhé lidi a stále mít někoho rád.

Pro další odborné informace pro pečující doporučujeme navštívit Alzheimer Café nebo Youtube kanál Centra Seňorina.