Nadační fond SEŇORINA

Představujeme vám nový Nadační Fond Seňorina, který se ustavil v listopadu 2015 a je zapsán ve veřejném rejstříku.

Více informací a aktualit naleznete na samostatné webové prezentaci fondu. Na tomto místě vás chceme jen stručně seznámit s předmětem činnosti fondu a s lidmi, kteří za ním stojí, tedy s jeho správní radou a revizorem. Uvádíme také transparentní účet u Komerční banky, abyste mohli účel fondu snáze podpořit.

Článek 1.
Název a sídlo nadačního fondu

1.1         Název nadačního fondu zní: Nadační fond Seňorina

1.2         Sídlem nadačního fondu je: Praha

 

Článek 2.
Účel a předmět činnosti nadačního fondu

2.1         Nadační fond vyvíjí činnost na celém území České republiky a je zřízen s obecně prospěšným cílem přispět k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.

Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k následujícím oblastem.

  1. Finanční a materiální pomoc ke zlepšení života a komplexní péče v zařízeních specializovaných na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.
  2. Podpora a pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími druhy demencí.
  3. Podpora vzdělávání osob pracujících s cílovou skupinou pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí, včetně profesionálních i rodinných pečujících.
  4. Podpora zavádění novodobých metod komplexní péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.
  5. Podpora zaměřená na rodinné příslušníky pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, na zvládání obtížné životní situace po psychické i finanční stránce, na udržení si zaměstnání apod.
  6. Osvěta veřejnosti o Alzheimerově chorobě a ostatních druzích demencí, podpora a pořádání preventivních programů pro veřejnost.

 

2.2         V rámci své hlavní činnosti může nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následující vlastní činností:

  1. charitativní činnost,
  2. veřejné sbírky

2.3         K dosažení svého účelu používá nadační fond výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace.

Článek 3.
Vklad do nadačního fondu

3.1         Vklad do nadačního fondu je peněžitý a jeho souhrnná výše činí 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
3.2         Majetkový vklad spravuje do vzniku nadačního fondu jeho zřizovatel.
3.3         Zřizovatel vkladu převede vklad do majetku nadačního fondu do 15ti dnů po jeho vzniku.

Článek 4.
Správní rada

4.1         Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek, řídí činnost a rozhoduje o všech náležitostech nadačního fondu.
4.2         Správní rada má tři (3) členy.

Prvními členy správní rady jsou:

 

Mgr. Jaroslava Švarcbachová, datum narození 14.2.1967, bytem Krupá č.p. 63, 281 63 Krupá

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., , datum narození 26.10. 1952, bytem: Klírova 1916/4, 148 00 Praha 4

MUDr. David Pondělíček, CCRA, datum narození 20.12.1958, bytem Praha 2, Korunní 588/4, 120 00

 

 

Článek 5.
Revizor

Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor.

Prvním revizorem nadačního fondu je pan Ing. Jakub Veselý, datum narození, 27.3.1977, bytem Opletalova 16, 110 00 Praha 1,

 

 

Číslo bankovního účtu 115-1710210277/0100 u Komerční banky, na který můžete přispět libovolným obnosem. Do poznámky uveďte prosím své jméno pro účely zveřejnění seznamu dárců. Pro váš dar vystavíme darovací smlouvu.